Kategorie

Raty

Promocje

Zobacz więcej

Nasza Firma

 • Zdjęcie budynku naszej firmy
 • Nasza Firma

  NORMET
  ul. św Rocha 104, 42-200 Częstochowa

  Telefony:

  34/319-44-45
  608-050-650
  602-650-203
  692-267-020  Pn-Pt. 800-1700, Sob. 800-1300

  e-mail: biuro@normet.pl

Reklamacje i wymiany

Reklamacje mogą być składane z tytułu:

Niedotrzymania z winy Usługodawcy określonego w umowie terminu rozpoczęcia świadczenia usług na rzecz Usługobiorcy,

Niewykonania, nienależytego wykonania usług lub wadliwego ich rozliczenia.

Reklamacja musi mieć formę pisemną pod rygorem nieważności.

Reklamację można wnieść w terminie 30 dni licząc od dnia, w którym usługa była wykonana lub miała być wykonana.

Reklamacja w sprawie niewykonania lub nienależytego wykonania usługi musi zawierać w szczególności jej przedmiot i okoliczności ją

uzasadniające.

Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni, licząc od dnia jej wniesienia.

Jeśli reklamacja w tym czasie nie może zostać rozpatrzona, Usługodawca w tym terminie powiadamia reklamującego na piśmie o

przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.

W przypadku naruszenia warunków postępowania reklamacji, reklamacja może nie zostać uznana.